กิจกรรม Workshop

                1. Active Learning (ห้องบัวชมพู 1)                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

                2. Industry university partnerships (ห้องบัวหลวง)                       รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

                3. Quality educated (ห้อง G - Room)                                         ดร.อาณัติ ดีพัฒนา

                4. Student development (Soft Skill) (ห้องบัวขวัญ)                      รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  มาลีสี

                5. New Admission 2018 (ห้องบัวตอง)                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์